Công khai dự toán thu chi năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đơn vị: Trường THCS Vũ Xá

 

 

 Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI  NĂM 2019

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng  kinh phí NSNN)

 

 

 

  ĐV tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

 

Dự toán

đ­ược giao

 

Ghi chú

A

Dự toán thu

45.780.000

 

I

Tổng số thu

45.780.000

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

Thu học phí và cấp bù học phí

45.780.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

40% cải cách tiền lương từ học phí

18.312.000

 

 

60% chi khác từ học phí

27.468.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà n­ước

 

 

I

Loại  070, khoản 073

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.775.570.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

401.060.600

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

289.831.000

 

4

  Chi khác

100.600.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

     

 

Vũ Xá, ngày 13 tháng 10 năm 2020                                                                             

                    Thủ trưởng đơn vị

                      (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                Nguyễn Đức Thanh

Nguồn:lucnam.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 73
Năm 2022 : 1.537